záručný aj pozáručny servis klimatizácií

Na čo je dobrý pravidelný servis klimatizácie?

Pravidelný servis klimatizácie prispieva predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnemu vzduchu vo vašej domácnosti, alebo kancelárii, k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti a eliminácii neplánovaných porúch.

Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom, resp. chladiarom.

Pri servise klimatizácií servisný technik vydezinfikuje klimatizáciu, skontroluje stav prevádzkového chladiva, vyčistí vonkajšiu jednotku, skontroluje elektroinštaláciu a pripraví Vašu klimatizáciu na letnú sezónu. Nakoniec vykoná zápis do servisného protokolu.

Základom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa zákona č. 286/2009 Z.z a zákona č. 314/2012 Z.z.

Prečo vykonávať kontrolu klimatizácie, chladiaceho                                   zariadenia a systémov s f – plynmi?

Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme

 

314
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. júla 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) od 3 kg do 30 kg do 8 % z náplne za rok,
b) od 30 kg do 300 kg do 6 % z náplne za rok,
c) nad 300 kg do 4 % z náplne za rok.
(2) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) od 3 kg do 30 kg do 6 % z náplne za rok,
b) od 30 kg do 300 kg do 4 % z náplne za rok,
c) nad 300 kg do 2 % z náplne za rok.
§ 2
(1) Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
(2) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.
(4) Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje
a) text „Kontrola úniku na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
b) mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
c) mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
d) meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
e) názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.
§ 3
(1) Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „hodnotiaci orgán“). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.
(2) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.
(3) Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.
(4) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.
(5) Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.
(6) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „certifikačný orgán“) osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise.1) Ak bola hodnotená skúška stupňom „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“, vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.
§ 4
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise1) je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Viliam Turský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
Prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov za rok……………
Vzor 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov za rok ……..
Vzor 02
Oznamovanie údajov
II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov
Vzor 03
Oznamovanie údajov
III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení
Vzor 04
Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, údržba alebo servis chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení alebo tepelných čerpadiel obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:
[Rok] – uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.
[Servisná organizácia] – uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.
[Technické prostriedky a vybavenie] – uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.
[Zamestnanci] – uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.
[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] – uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; doplnené nové; doplnené zhodnotené; zhodnotené – zákazník; regenerované; zničené.
[Sklad] – uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu na sklade; množstvo fluórovaného skleníkového plynu zhodnoteného na sklade; únik – sklad.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie činností
1. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
2. Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
3. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok
c) Detektor úniku látky
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
4. Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
c) Detektor úniku
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
5. Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov
a) Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel
b) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
1) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).